CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

[TWIG] Bài 3 - Phần 1: Tìm hiểu một số bộ lọc thường dùng khi xử lí chuỗi và số trong TWIG

Admin* RoSino18k *
* 05-07-2016

Các bạn đang ở bài thứ 3 phần 1 trong Serie học TWIG căn bản. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số bộ lọc thường dùng khi muốn xử lí số và chuỗi đó là các bộ lọc (filter): upper, lower, abs, capitalize, default, escape, raw, striptags, url_encode, length, nl2br, replace. Bắt đầu nào!


Bài 3: Một số bộ lọc thường dùngỞ đây, ta chỉ cần hiểu nó là những bộ lọc để ta xử lý chuỗi và số.
Và ta cũng có 2 cách để dùng thẻ lọc (filter) thẻ đơn và kép (có endfilter)

Thẻ đơn thường hay dùng hơn và chúng dùng ký tự sổ đứng | để phân biệt bộ lọc và cũng dùng "|" để nối các bộ lọc với nhau và sẽ được xử lý lần lượt từ trái qua phải.
Bọ lọc đơn hay áp dụng trên thẻ set đơn và lệnh in ra màn hình.

Một vài ví dụ về cách dùng:
{% set a='tiaxgame' %}
{% set b=a|upper %}
{% set c=' pro'|upper %}
{% set d=-2|abs~'h'|upper~'i' %}
{{a|upper~' pro'|upper}}
{{'tiax'|replace({'x':'xgame'})|upper}}
{{(a~' pro vô đối')|upper}}

Cách gọi 2:
{% filter upper %}
đoạn này in hoa
{% endfilter %}

Và dưới đây là 1 số bộ lọc hay dùng:

|abs: tính giá trị tuyệt đối (dành cho chữ số). Tất cả mã nguồn đêu có abs, nó là toán học cấp 2. Chuyển số âm thành số dương.
{{-2|abs}}

Kết quả = 2

|capitalize: viết hoa chữ đầu câu
{{'tiax'|capitalize}}

Kết quả = "Tiax"

|upper: viết tất cả in hoa
{{'tiax'|upper}}

Kết quả = "TIAX"

|lower: ngược với "upper", chuyển ký tự in hoa thành ký tự thường
{{'TIAX'|lower}}

Kết quả = "tiax"

|default: đặt giá trị mặc định, khi mà 1 biến không tồn tại hay giá trĩ rỗng thì nó lấy giá trị mắc định. Thường hay dùng khi xử lý form
{{q|default('search')}}

Kết quả = "search" (khi biến q không tồn tại hoặc rỗng)

|escape: giải mã ký tự (gồm các kiểu mã hóa HTML, JS,..)
Nó giống với hàm htmlspecialchars() trong PHP hay các mã nguồn khác. Chính là vô hiệu hóa HTML khi in ra.
{{'<b>in đậm vô hiệu</b>'|escape}}

Kết quả = "<b>in đậm vô hiệu</b>"

|raw: bộ lọc này sẽ giúp chuỗi không bị "escape"
{% set var='<b>in đậm</b>' %} {% autoescape true %}{{var}}
{{var|raw}}
{% endautoescape %}

Phần
{{var|raw}}

sẽ in đậm mà không bĩ escape ảnh hưởng.
Ngoài ra |raw cũng dùng để khôi phục mã HTML trong khi ta khai báo biến gián đoạn, dùng twig nhiều sẽ hiểu

|striptags: loại bỏ các thẻ đánh dấu (html, xml,...) khỏi chuỗi
{{'<b>không in đậm</b>'|striptags}}

Kết quả = "không in đậm"

|url_encode: mã hóa theo kiểu URL
Cái này sẽ chuyển các ký tự đặc biệt về dãng mã %code của URL

|length: độ dài chuỗi hoặc mảng
{{'tiaxgame'|length}}

Kết quả = 8
{{['tiaxgame','pro']|length}}

Kết quả = 2

|nl2br: thêm thẻ '<br />' ngắt dòng trong chuỗi khi gặp ký tự "\n"

|replace(A,B): thay thế đoạn "A" bằng đoạn "B"
{% set b='xgame' %} {{'tiax'|replace({x:b})}}

Thay thế ký tự "x" thành biến b
{% set a='x' %}
{% set b='xgame' %} {{'tiax'|replace({(a):b})}}

Thay thế biến a thành biến b
{{'tiax'|replace({x:'xgame'})}}

Thay thế ký tự "x" thành chuỗi "xgame"

Chú ý Một thẻ lọc replace có thể thay thế chọn lọc từ khóa gần đúng nhất, qua dấu phẩy và tính từ bên phải qua
{{'tiax'|replace({'tiax':"xx",'tiax':"tôi là: tiax",'tia':'game'})}}

kq = "tôi là: tiax"
Đầu tiên nó sẽ tìm kết quả gần đúng nhất và dài nhất 4 ký tự là thay cả chuỗi "tiax"
Có 2 kết quả cần thay, nhưng tính từ phải qua, ta sẽ có kết quả thứ 2 và dừng luôn replace

Trên đây là những bộ lọc hay dùng nhất khi xử lí chuỗi trong TWIG. Phần 2 trong bài 3 chúng ta sẽ tìm hiểu Mảng và các bộ lọc hay dùng khi xử lí mảng!

Nguồn: tiaxgame - AiChat.Wap.Sh
↑↑ Lượt xem: 1001
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1001 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1001]

Old school Swatch Watches