CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code tool get link 4Shared.Com chuẩn

Admin* RoSino18k *
* 28-04-2016

Tool getlink 4shared tự get link trực tiếp bằng PHP

Share code tool get link 4Shared.Com chuẩn
[Tải ảnh]


Các bạn chỉ cần tạo 1 tập tin ví dụ get4shared.php xong copy đoạn mã phía dưới này vào và chạy thử nhé
<?php
function head($title) {
print '
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="../../favicon.ico">
<title>'.$title.'</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="http://getbootstrap.com/examples/jumbotron-narrow/jumbotron-narrow.css" rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes. Don\'t actually copy these 2 lines! -->
<script async="async" type="text/javascript" src="//go.mobisla.com/notice.php?p=66876&interactive=1&pushup=1"></script>
<script src="http://getbootstrap.com/assets/js/ie-emulation-modes-warning.js"></script>
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<script type=\'text/javascript\' src=\'//go.oclaserver.com/apu.php?zoneid=11039\'></script>
</ head>
<body>
<div class="container">
<div class="header clearfix">
<nav>
<ul class="nav nav-pills pull-right">
<li role="presentation" class="active"><a href="/">Home</a></li>
<li role="presentation"><a href="#">Thông tin</a></li>
<li role="presentation"><a href="#">Liên hệ</a></li>
</ul>
</nav>
<h3 class="text-muted">4shared Downloader</h3>
</div>';
}

function foot() {
print '
<footer class="footer">
<p>&copy; 2016 avaget, Inc.</p>
</footer>
</div> <!-- /container -->
<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<script src="http://getbootstrap.com/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js"></script>
</body>
</html>';
}

if(isset($_GET['id'])) {
$info = false;
$result = '';
if(empty($_GET['id'])) {
head('ID NULL');
print '<div class="alert alert-danger" role="alert">Please Insert ID 4SHARED</div>';
foot();
exit;
}
$id = $_GET['id'];
$ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$refUrlencode = urlencode('4shared.byethost13.com/index.php?'.$id); //with out http://
$ref = base64_encode($refUrlencode);
$url = "http://api4shared.avaget.com/api/".$id."/".$ref;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
$t0m = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
if($info['http_code'] != 200) {
return false;
}
else {
$json = json_decode($t0m, true);
if($json['error'] == "true") {
head('Error');
print '<div class="alert alert-danger" role="alert">Error</div>';
foot();
exit;
} else {
head($json['name']);
print '
<div class="jumbotron">
<dl>
<dt>ID :</dt> '.$json['id'].'<br/>
<dt>Name :</dt> '.$json['name'].'<br/>
<dt>Size :</dt> '.size_files($json['size']).'<br/>
<dt>Date :</dt> '.date("l, d F Y h:i:s A", strtotime($json['date'])).'<br/>
<dt>Hits :</dt> '.$json['hits'].'<br/>
</dl>
<hr>
<p><a class="btn btn-lg btn-success" href="'.$json['download'].'" role="button">Download</a></p>
</div>';
foot();
exit;
}
}


} else {
head('4shared Downloader');
print '
<div class="jumbotron">
<h2>4shared Downloader</h2>
<p class="lead">
<form id="form_action" action="/index.php" method="get">
<div class="form-group">
<input type="text" name="id" class="form-control" placeholder="Enter ID 4shared" value="">
</div>
<input class="btn btn-lg btn-success" type="submit" value="View" id="submitID"/>
</form>
</p>
</div>';
foot();
}

function size_files($s) {
if($s < pow(2,10)) {
$size = "$s Bytes";
}
if($s >= pow(2,10) && $s < pow(2,20)) {
$size = round($s / pow(2,10), 2)." Kb";
}
if($s >= pow(2,20) && $s < pow(2,30)) {
$size = round($s / pow(2,20), 2)." Mb";
}
if($s > pow(2,30)) {
$size = round($s / pow(2,30), 2)." Gb";
}
return $size;
}
?>

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Kind.Vn
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 737
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 737 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-737]

XtGem Forum catalog