Teya Salat

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share 2 Function PHP Leech truyện từ TruyenNgan.Com.Vn và DocTruyen360.Com

Admin* RoSino18k *
* 03-01-2016
Đây là 2 func mình viết để tiện cho các bạn làm tool leech, auto leech,...
Chức năng nó sẽ lấy nội dung ở 2 site truyenngan.com.vn & doctruyen360.com

Hướng Dẫn:
Tạo file func.php và thêm code này vào:
<?php
function get_content($noidung, $start, $stop) {
$bd = strpos($noidung, $start);
$kt = strpos(substr($noidung, $bd), $stop) + $bd;
$content = substr($noidung, $bd, $kt - $bd);
return $content;
}
?>
<?php
// Function lấy nội dung TruyenNgan.Com.Vn by Mrducz95
function truyenngan($link,$what) {
$link = preg_replace('/http:\/\/m.truyenngan.com.vn/', 'http://www.truyenngan.com.vn', $link);
echo '<meta charset="utf-8" />';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $link);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/html','charset:UTF-8'));
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36');
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://google.com');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
$noidung = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$info = get_content($noidung,'<div class="maincontent" >','<div class="wrap-details">');
$info = preg_replace('/<p style=\"text-align: justify;\">/', '[p]', $info);
$info = preg_replace('/<\/p>/', '[/p]', $info);
$info = preg_replace('/<p>/', '[p]', $info);
$info = preg_replace('/<strong>/', '[b]', $info);
$info = preg_replace('/<\/strong>/', '[/b]', $info);
$info = preg_replace('/<p style=\"text-align: center;\">/', '[p=center]', $info);
$info = preg_replace('/src=\"/', '> [img]http://www.truyenngan.com.vn/', $info);
$info = preg_replace('/.jpg\"/', '.jpg[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.png\"/', '.png[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.tiff\"/', '.tiff[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.gif\"/', '.gif[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.jpeg\"/', '.jpeg[/img] <font', $info);
$info = strip_tags($info);
preg_match("/<title>(.*)<\/title>/",$noidung, $title);
$title = explode("-", $title[1]);
$title = trim($title[0]);
if($what==1 or $what=='title'){
return $title;
}elseif($what==2 or $what=='info'){
return $info;
}
}
?>
<?php
// Function lấy nội dung DocTruyen360.Com by Mrducz95
function doctruyen360($link,$what) {
echo '<meta charset="utf-8" />';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $link);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/html','charset:UTF-8'));
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36');
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://google.com');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
$noidung = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
if(preg_match("/<div class=\"entry\">/", $noidung)) {
$info = get_content($noidung,'<div class="entry">','<div class="fb-like"');
} else {
$info = get_content($noidung,'<div id="preadsencen300">','<p id="baivietcungnhom">');
}
$info = preg_replace('/<p style=\"text-align: justify;\">/', '[p]', $info);
$info = preg_replace('/<p>/', '[p]', $info);
$info = preg_replace('/<\/p>/', '[/p]', $info);
$info = preg_replace('/<strong>/', '[b]', $info);
$info = preg_replace('/<\/strong>/', '[/b]', $info);
$info = preg_replace('/<p style=\"text-align: center;\">/', '[p=center]', $info);
$info = preg_replace('/src=\"/', '> [img]', $info);
$info = preg_replace('/.jpg\"/', '.jpg[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.png\"/', '.png[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.tiff\"/', '.tiff[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.gif\"/', '.gif[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/.jpeg\"/', '.jpeg[/img] <font', $info);
$info = preg_replace('/\[\/img\] <font>/', '">', $info);
$info = strip_tags($info);
preg_match("/<title>(.*)<\/title>/",$noidung, $title);
$title = explode("|", $title[1]);
$title = trim($title[0]);
if($what==1 or $what=='title'){
return $title;
}elseif($what==2 or $what=='info'){
return $info;
}
}
?>


Cách Dùng:
Để lấy nội dung của 1 bài viết ở truyenngan.com.vn thì dùng hàm:
truyenngan($link,$what);

còn ở doctruyen360.com thì dùng
doctruyen360($link,$what);


trong đó $link là link của bài viết cần lấy, $what là thứ muốn lấy, tương ứng số "1" là lấy tiêu đề, số "2" là lấy nội dung.

Ví Dụ:
ở index.php mình muốn in ra nội dung của link *http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/40435-sai-gon-mua-va-anh.html thì mình làm như sau:
<?php
include 'func.php';
// In ra nội dung của bv có link trên..
echo truyenngan('http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/40435-sai-gon-mua-va-anh.html',2);
// In ra tiêu đề thì
echo truyenngan('http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/40435-sai-gon-mua-va-anh.html',1);

// Tương tự doctruyen360.com nội dung
echo doctruyen360('http://www.doctruyen360.com/nhung-thang-ngay-hoa-tuong-vi-no/',2);
// Tiêu đề
echo doctruyen360('http://www.doctruyen360.com/nhung-thang-ngay-hoa-tuong-vi-no/',1);


Nói chung là code mình dùng replace để xử lý bài viết 1 cách chuẩn cho bbcode filelist idvn.wap.sh mà mình đã share.
Lưu ý do trang doctruyen360.com.vn bị lỗi gì mà ngay cả mình dùng PC cũng không load nổi nó, nên hàm trên cũng tương tự nó có thể không load là do lỗi của server trang đó.

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Mrducz95
↑↑ Lượt xem: 976
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 976 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-976]