pacman, rainbows, and roller s

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý bằng PHP và MySQL

Admin* RoSino18k *
* 24-11-2015
Bạn đang làm một website? Site của bạn thuộc dạng chuyên nghiệp? hay nghiệp dư? ... thì cơ bản bạn cũng phải cần đến một trang đăng ký dùng để tạo tài khoản và trang đăng nhập dùng để truy nhập tài khoản đã đăng ký. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ trình bày cách viết 1 trang đăng ký, đăng nhập cơ bản mà bạn có thể ứng dụng ngay.

→demo online: *http://demo.sinhvienit.net/php/reg_log

1/ Tạo kết nối database:
Tạo file "mysql.php" có code như sau:
<?php
$db_host = "localhost"; // Giữ mặc định là localhost
$db_name = 'demo';// Can thay doi
$db_username = 'root'; //Can thay doi
$db_password = 'laivt';//Can thay doi
@mysql_connect("{$db_host}", "{$db_username}", "{$db_password}") or die("Không thể kết nối database");
@mysql_select_db("{$db_name}") or die("Không thể chọn database");
?>

Bạn cần phải thay đổi thông tin ở 3 biến $db_name, $db_username, $db_password cho phù hợp với thông tin database của bạn.

2. Tạo table "members" dùng dể chứa thông tin thành viên:
Sau đó bạn tạo file "khoitao.php" có code như sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>SinhVienIT.Net - Khoi tao CSDL (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>
<?php
require_once("mysql.php");
@$create=mysql_query("CREATE TABLE `members` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`username` VARCHAR( 128 ) NOT NULL ,
`password` VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
`email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`URLS` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Birthday` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`admin` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE = MYISAM ;");
@$add_admin=mysql_query("
INSERT INTO `demo`.`members` (
`id` ,
`username` ,
`password` ,
`email` ,
`URLS` ,
`Name` ,
`Birthday` ,
`admin`
)
VALUES (
NULL , 'admin', MD5( 'admin' ) , 'admin@sinhvienit.net', 'http://sinhvienit.net', 'Vũ Thanh Lai', '29/09/1990', '1'
);
");
if ($create)
print "Table "members" đã được tạo.<br>";
else
print "Table "members" chưa được tạo do lỗi truy vấn SQL.<br>";

if ($add_admin)
print "<b>TK Admin:</b><br>User: admin<br>Pass:admin<br>";
else
print "Ko thể tạo tài khoản admin vì lỗi SQL.<br>";

echo '<a href="index.php">Click vào đầy để xem Demo</a>';
?>

Bạn tiếp tục chạy file "khoitao.php" này để tiến hành tạo table "members" và tài khoản admin, sau khi tạo xong thì xóa file này đi. Nếu bạn đã quen sử dụng phpMyAdmin thì bạn có thể tự tạo table này, còn đối với newbie thì nên làm theo cách của tôi, sau này bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

3. Tạo trang đăng ký:
Tạo file "register.php" có code như sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>SinhVienIT.Net - Dang ky thanh vien (Huong dan xay dung trang Dang ky/dang Nhap)</title>
<?php
// Tải file mysql.php lên
require_once("mysql.php");
//Kiem tra email co hop le hay ko
function check_email($email) {
if (strlen($email) == 0) return false;
if (eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,4})$", $email)) return true;
return false;
}
if ( $_GET['act'] == "do" )
{
// Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
$username = addslashes( $_POST['username'] );
$password = md5( addslashes( $_POST['password'] ) );
$verify_password = md5( addslashes( $_POST['verify_password'] ) );
$email = addslashes( $_POST['email'] );
$ten = addslashes( $_POST['name'] );
$sinhnhat = addslashes( $_POST['sn'] );
$url = addslashes( $_POST['url'] );
// Kiểm tra 7 thông tin, nếu có bất kỳ thông tin chưa điền thì sẽ báo lỗi
if ( ! $username || ! $_POST['password'] || ! $_POST['verify_password'] || ! $email || ! $ten || ! $sinhnhat || ! $ten)
{
print "Xin vui lòng nhập đầy đủ các thông tin. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Kiểm tra username nay co nguoi dung chua
if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT username FROM members WHERE username='$username'"))>0)
{
print "Username này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn username khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Kiểm tra email nay co hop le ko
if (!check_email($email))
{
print "Email này ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
if (!ereg("^[0-9]+/[0-9]+/[0-9]{2,4}",$sinhnhat))
{
print "Ngày tháng năm sinh ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Kiểm tra email nay co nguoi dung chua
if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT email FROM members WHERE email='$email'"))>0)
{
print "Email này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn Email khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Kiểm tra mật khẩu, bắt buộc mật khẩu nhập lúc đầu và mật khẩu lúc sau phải trùng nhau
if ( $password != $verify_password )
{
print "Mật khẩu không giống nhau, bạn hãy nhập lại mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Tiến hành tạo tài khoản
@$a=mysql_query("INSERT INTO members (username, password, email,URLS,Name,Birthday) VALUES ('{$username}', '{$password}', '{$email}', '{$url}', '{$ten}', '{$sinhnhat}')");
// Thông báo hoàn tất việc tạo tài khoản
if ($a)
print "Tài khoản {$username} đã được tạo. <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a>";
else
print "Có lỗi trong quá trình đăng kí, Vui lòng liên hệ BQT";
}
else
{
// Form đăng ký
print <<<EOF
<form action="register.php?act=do" method="post">
<table border="1" width="400" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">
<tr>
<td>Tên truy nhập:</td>
<td><input type="text" name="username" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Mật khẩu:</td>
<td><input type="password" name="password" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Xác nhận mật khẩu:</td>
<td><input type="password" name="verify_password" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Địa chỉ E-mail:</td>
<td><input type="text" name="email" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>URL:</td>
<td><input type="text" name="url" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Tên:</td>
<td><input type="text" name="name" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinh nhật (Ngày/Tháng/Năm):</td>
<td><input type="text" name="sn" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký tài khoản"></td>
<td><Font size="5"> SinhViênIT.Net</Font></td>
</tr>
</table>
</form>
EOF;
}
?>

4. Tạo trang đăng nhập:
Tạo file "login.php" có code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>SinhVienIT.Net - dang nhap (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
// Tải file mysql.php lên
require_once("mysql.php");
if ( $_GET['act'] == "do" )
{
// Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
$username = addslashes( $_POST['username'] );
$password = md5( addslashes( $_POST['password'] ) );
// Lấy thông tin của username đã nhập trong table members
$sql_query = @mysql_query("SELECT id, username, password FROM members WHERE username='{$username}'");
$member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
// Nếu username này không tồn tại thì....
if ( @mysql_num_rows( $sql_query ) <= 0 )
{
print "Tên truy nhập không tồn tại. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Nếu username này tồn tại thì tiếp tục kiểm tra mật khẩu
if ( $password != $member['password'] )
{
print "Nhập sai mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
exit;
}
// Khởi động phiên làm việc (session)
$_SESSION['user_id'] = $member['id'];
$_SESSION['user_admin'] = $member['admin'];
// Thông báo đăng nhập thành công
print "Bạn đã đăng nhập với tài khoản {$member['username']} thành công. <a href='index.php'>Nhấp vào đây để vào trang chủ</a>";
}
else
{
// Form đăng nhập
print <<<EOF
<form action="login.php?act=do" method="post">
Tên truy nhập: <input type="text" name="username" value="">
Mật khẩu: <input type="password" name="password" value="">
<input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập">
</form>
EOF;
}
?>

5. Tạo trang chủ:
Tạo file "index.php" với code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>SinhVienIT.Net - Homepage (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
require_once("mysql.php");
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{
echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
}
else
{
$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
$member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}.";
echo "<br><a href='suathongtin.php'>Sửa thông tin</a>";
if ($member['admin']=="1") echo "<br><a href='admin.php'>Trang quản trị</a>";
echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a>";
}
?>

6. Tạo trang admin:
Tạo file "admin.php" với code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
require_once("mysql.php");
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{
echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
}
else
{
$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
$member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}.";
echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a><hr>";
if ($member['admin']!="1")
echo "Bạn ko phải là admin";
else
{
//Noi dung cac ham, cac lenh va code danh cho admin
echo "Các code cho admin ở đây";
}

}
?>
7. Tạo trang logout:
Tạo file "thoat.php" với code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>SinhVienIT.Net - Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap</title>';
if (session_destroy())
echo "Thoát thành công!";
else
echo "KO thể thoát dc, có lỗi trong việc hủy session";

echo '<br><a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại trang chủ<br></a>';
?>

8. Tạo trang sửa thông tin cá nhân:
Tạo file "suathongtin.php" với code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>SinhVienIT.Net - Sua thong tin ca nhan (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
echo '<a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại<br></a>';
require_once("mysql.php");
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{
echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
}
else
{
$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
$member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
//----Noi dung thong bao sau khi sua
$thanhcong='Sửa thành công <a href="index.php">Quay lại</a>';
$kothanh='Sửa ko thành công';
echo "<b>Đang Sửa tài khoản {$member['username']}</b>.<br>";if ($_GET['do']=="sua") {
$ten = addslashes( $_POST['name'] );
$pass = md5( addslashes( $_POST['pass'] ) );
$sn = addslashes( $_POST['sn'] );
$url = addslashes( $_POST['url'] );
$email = addslashes( $_POST['email'] );
$sql="
UPDATE `members` SET
`email` = '".$email."',
`URLS` = '".$url."',
`Name` = '".$ten."',
`Birthday` = '".$sn."' WHERE `id` =$user_id LIMIT 1 ;";


if ($sua=mysql_query($sql))
echo $thanhcong;
else
echo $kothanh;

if ($_POST['pass']!="") {
$sqlx="UPDATE `members` SET `password` = '".$pass."' WHERE `id` = '$user_id' LIMIT 1 ;";
$suapass=mysql_query($sqlx);
if ($suapass)
echo "(Đã đổi pass) ";
else
echo "(Chưa đổi pass) ";
}
}
else
echo"
<form method='POST' action='?do=sua'>
<table border='1' width='100%' id='table1' cellspacing='0' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse' bordercolor='#C0C0C0'>
<tr>
<td>Tên:</td>
<td><input type='text' value='{$member['Name']}' name='name' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>URL:</td>
<td><input type='text' value='{$member['URLS']}' name='url' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinh Nhật:</td>
<td><input type='text' name='sn' value='{$member['Birthday']}' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Email:</td>
<td><input type='text' name='email' value='{$member['email']}' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Pass:</td>
<td><input type='password' name='pass' size='20'></td>
</tr>
</table>
<p align='center'><input type='submit' value='Sửa'><input type='reset' value='Khôi phục' name='B2'></p>
</form>
";
}
?>

Chúc các bạn thành công!

Lưu ý:
Các bạn nên dùng các trình soạn thảo chuyên cho lập trình để tạo các file trên, Nếu dùng Notepad của window thì có thể sẽ bị lỗi khởi động session nếu lưu dạng UTF-8, còn nếu lưu dạng ASCII thì lại bị lỗi font

Các bạn có thể tải ví dụ mình làm sẵn ở đính kèm để test thử
Nguồn: SinhVienIT
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 2349
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 2349 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

"Table "members" đã được tạo.
"
Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-3-2349]