CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

14 Code hay trong .htaccess bạn nên biết!

Admin* RoSino18k *
* 14-11-2015
1. Ngăn chặn hotlink
Nhiều người copy ảnh từ server của bạn và đưa lên trang web của họ. Thêm vào .htaccess đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn ngăn chặn ảnh hiển thị trên website khác:
<?php
Options +FollowSymlinks
#No hotlink
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domain.com/ [nc]
RewriteRule .*.(gif|jpg|png)$ http://domain.com/images/stop_stealing_bandwidth.gif [nc]
?>

2. 301 Redirect
Nếu bạn chuyển domain, hoặc chỉ muốn chuyển một trang cũ về một trang mới và không muốn lo lắng về các kết quả search từ google, sử dụng đoạn mã sau:
<?php
Redirect 301 /d/file.html http://www.domain.com/r/file.html
?>

3. Chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên mới
Sử dụng đoạn mã dưới đây bạn có thể chuyển tất cả các link từ tên miền cũ sang tên miền mới:
<?php
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]
?>

4. Tạo trang báo lỗi riêng
Bạn không muốn dùng các trang báo lỗi có sẵn của host, bạn có thể tạo các trang báo lỗi riêng và cấu hình vào file htaccess như sau:
<?php
ErrorDocument 401 /error/401.php
ErrorDocument 403 /error/403.php
ErrorDocument 404 /error/404.php
ErrorDocument 500 /error/500.php
?>

5. Cấm IP truy cập
Nếu có 1 IP thường xuyên spam website của bạn, bạn có thể cấm IP đó như dòng 2, hoặc cấm 1 dải IP như dòng 3:
<?php
allow from all
deny from 113.190.183.138
deny from 113.190
?>


6. Đặt email mặc định cho server admin
Sử dụng đoạn mã sau:
<?php
ServerSignature EMail
SetEnv SERVER_ADMIN default@<a href=\"../member_domain\">domain</a>.com
?>

7. Bảo vệ file
Đoạn mã dưới đây sẽ từ chối khi người dùng truy cập vào bất kỳ file nào và gửi về lỗi 403:
<?php
#Protect .htaccess File
<files .htaccess="">
order allow,deny
deny from all
</files>
?>

8. Đặt mã cho thư mục và file
Bạn có thể đặt mã & quyền truy cập vào thư mục/file như sau:
<?php
# Đặt mã cho thư mục
resides
AuthType basic
AuthName "Thư mục này đã được bảo vệ"
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
Require valid-user

# Đặt mã cho file
<files secure.php="">
AuthType Basic
AuthName "Prompt"
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
Require valid-user
</files>
?>

9. Đặt trang mặc định
Bạn có thể đặt trang web mặc định cho thư mục nào đó. Ví dụ đặt file about.html thay cho file index.html:
<?php
#Đặt trang mặc định (index)
DirectoryIndex about.html
?>

10. Nén file bằng cách bật Gzip
Bằng cách bật Gzip bạn có thể nén file từ server giúp cho việc tải trang nhanh hơn:
<?php
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/xml application/xhtml+xml text/javascript text/css application/x-javascript
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
?>

11. Bỏ "category" ở URL
Để chuyển url từ: *http://domain.com/category/tong-hop về -> *http://domain.com/tong-hop, bạn chỉ cần thêm vào file .htaccess đoạn mã sau:
<?php
RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]
?>

12. Bỏ phần đuôi file ở URL
Bạn mới lập trình php và không muốn hiện .php ở url, hãy thêm đoạn code sau:
<?php
RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ /$1.php [L]
?>

13. Thêm / vào cuối URL
Một vài bộ máy tìm kiếm (như Yahoo) tự động bỏ dấu / ở cuối url. Website của bạn cũng có thể được truy cập có hoặc không có dấu / ở sau cùng url. Điều này không tốt với các bộ máy tìm kiếm (sẽ bị coi là duplicated content). Thêm đoạn mã dưới đây vào .htaccess để giải quyết vấn đề đó:
<?php
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_URI} !#
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1/ [L,R=301]
?>

14. Bỏ www ở URL
Nếu bạn muốn chuyển mọi truy cập từ *http://www.example.comthành *http://example.com, thêm đoạn mã sau vào file .htaccess:
<?php
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]
?>

Sưu tầm!
↑↑ Lượt xem: 821
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 821 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-821]

pacman, rainbows, and roller s